utorok 28. decembra 2021

SenderMatic emailer 3.1.

  • For more info in English language click here.

  • Pre viac informácií v Slovenskom jazyku kliknite sem.SenderMatic emailer 3.1.x prichádza s novým jadrom

UtilStudio prichádza s novým SenderMatic emailerom verzie 3.1. ktorý prináša starý dizajn, ale prináša aj úplne nové jadro optimalizované na rýchlosť. Vďaka čomu je v niektorých prípadoch až 20 násobne a viackrát rýchlejší. Verzia 3.1.x je bezplatne na stiahnutie aj na zakúpenie na webových stránkach SenderMatic.

SenderMatic pre Microsoft SQL server 1.3.x a SenderMatic emailer verzie 2.4.x budú i naďalej podporované našou technickou podporou, ale nebudú mať nové aktualizácie.

So zľavou je možné zakúpiť upgrade zo starších verzií 1.3.x a 2.4.x SenderMatic. Pri update z verzie 2.4.x prebehne po inštalácii automatická aktualizácia štruktúry databázy. To umožňuje používateľom pokračovať v doterajších emailových kampaniach.

Používatelia so zakúpenou verziou SenderMatic 1.3.x môžu importovať niektoré údaje do nového SenderMatic emailer verzie 3.x, ale databázy SenderMatic 1.3.x a SenderMatic emailer verzie 3.1.x sú nekompatibilné, takže automatický update štruktúry databázy nie je možný.

Verzia 3.1 e-mailového softvéru SenderMatic odstraňuje obmedzenie iba na jeden protokol pripojenia SSL a teraz umožňuje oba SSL SMTP protokoly (Explicitné pripojenie SSL tiež nazývané STARTTLS a implicitné pripojenie SSL tiež nazývané SSL / TLS.) a tiež opravuje viacero chýb nájdených vo verziách 2.4.x a 1.3.x.

Emailer SenderMatic 3.1. prichádza tiež s novým databázovým serverom Firebird SQL 4.

SenderMatic emailer 3.1.x incoming with new core

SenderMatic emailer 3.1.x comes with a new core
UtilStudio comes with a new SenderMatic emailer version 3.1. which brings the old design, but also brings a whole new core optimized for speed. As a result, in some cases it is 20 times and more times faster. Version 3.1.x is also available as a free download or to purchase on the SenderMatic website.

SenderMatic for Microsoft SQL Server 1.3.x and SenderMatic emailer version 2.4.x will continue to be supported by our technical support, but will have not new updates.

It is possible to purchase an upgrade from older versions 1.3.x and 2.4.x SenderMatic with a discount. In update from version 2.4.x, the database structure will be automatically updated after installation. This allows users to continue their previous email campaigns.

Users with purchased version of SenderMatic 1.3.x can import some data into the new SenderMatic emailer version 3.x, but the SenderMatic 1.3.x and SenderMatic emailer version 3.1.x databases are incompatible, so automatic database structure update is not possible.

Version 3.1 of the SenderMatic e-mail software removes the restriction to only one SSL connection protocol and now allows both SSL SMTP protocols (Explicit SSL Connection also called STARTTLS and Implicit SSL Connection also called SSL / TLS.) And also fixes several bugs found in versions 2.4.x and 1.3.x.

Emailer SenderMatic 3.1. also comes with a new Firebird SQL 4 database server.